Analogové vstupy

Analogové vstupy (AI) slouží pro měření analogových hodnot jako je stejnosměrné napětí, proud či odpor. Tyto hodnoty vstupy odečítají z vícestavových senzorů jako např. teploměry, tenzometry, dálkoměry, luxmetry apod.

U obou produktových řad se funkcionalita AI v I/O skupině 1 liší od vstupů ve skupinách 2 a 3 a na rozšiřujících modulech

Vstupy skupiny 1 lze použít pro:

 • měření stejnosměrného napětí 0-10 V
 • měření stejnosměrného proudu 0-20 mA

Na skupině 1 lze provádět i měření odporu, ale jen na analogových výstupech.

Vstupy skupin 2 a 3 (AI2.x, AI3.x), potažmo vstupy na rozšiřujících modulech Unipi Extension, podporují následující funkcionalitu:

 • měření stejnosměrného napětí 0-10 V
 • měření stejnosměrného napětí 0-2,5 V s vyšší přesností
 • měření stejnosměrného proudu 0-20 mA
 • měření odporu 0-100 kΩ dvojvodičovou metodou
 • měření odporu 0-2 kΩ přesnější třívodičovou metodou

Výběr potřebného módu se provádí pomocí užitého ovládacího software. Pro více informací navštivte příslušný tutoriál.

Deska Unipi 1.1 disponuje dvojicí analogových vstupů schopných měřit pouze stejnosměrné napětí 0-10 V.

Měření odporu

Pokud potřebujete na desce Unipi 1.1 měřit odpor (např. pro možnost využít teplotní senzor typu PT1000), je potřeba mezi senzor a desku přidat rezistor dle schématu níže:

 R_sens = samotný senzor
 R_ref = referenční rezistor

Analogový vstup Unipi 1.1 má také vstupní odpor:

 R_sens = samotný senzor

Pro odpor senzoru R_sens >= 200ohm, použijte referenční odpor R_ref = 1k. Pro R_sens < 200ohm, použijte R_ref = 10k

Hodnota měřeného odporu R_sens se vypočítá pomocí napětí, které naměříte na daném analogovém vstupu

      Vcc - V_ai   R_ref * R_ai
 R_sens = ------------ * --------------
       V_ai    R_ref + R_ai
       

Vcc je napětí, kterým napájíte obvod. V případě obrázku výše je 12V