Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cs:hw:02-neuron [2020/01/16 12:27]
avsetula [Popis hardwaru]
cs:hw:02-neuron [2020/01/17 12:49] (current)
avsetula [Komunikační rozhraní]
Line 1: Line 1:
-FIXME! 
 ====== UniPi Neuron ====== ====== UniPi Neuron ======
 {{ :​en:​hw:​neuron_m103-top.jpg?​direct |}} {{ :​en:​hw:​neuron_m103-top.jpg?​direct |}}
Line 10: Line 9:
  
 ** Každá sekce je zvlášť ovládána vlastním procesorem STM32 **, který řídí vstupy a výstupy a komunikuje s centrální procesorovou jednotkou (CPU). Procesory používají vlastní firmware obsahující nejen základní I/O funkce, ale také mnoho dalších funkcí a vlastností. ** Každá sekce je zvlášť ovládána vlastním procesorem STM32 **, který řídí vstupy a výstupy a komunikuje s centrální procesorovou jednotkou (CPU). Procesory používají vlastní firmware obsahující nejen základní I/O funkce, ale také mnoho dalších funkcí a vlastností.
- 
-All components are encased in a durable metal case made from eloxed aluminium with **IP20 degree of protection against external hazards**. The case can be customized - for more info, see the  
  
 Všechny komponenty jsou uzavřeny v odolném kovovém pouzdře z eloxovaného hliníku **se stupněm ochrany IP20 proti vnějším rizikům**. Pouzdro si můžete nechat upravit podle vašich požadavků a přání. Další informace naleznete na stránce [[https://​www.unipi.technology/​cs/​produkty/​oem-verze-produktovych-rad-neuron-a-axon-92?​categoryId=15&​categorySlug=zakazkova-vyroba|OEM řešení]]. ​ Všechny komponenty jsou uzavřeny v odolném kovovém pouzdře z eloxovaného hliníku **se stupněm ochrany IP20 proti vnějším rizikům**. Pouzdro si můžete nechat upravit podle vašich požadavků a přání. Další informace naleznete na stránce [[https://​www.unipi.technology/​cs/​produkty/​oem-verze-produktovych-rad-neuron-a-axon-92?​categoryId=15&​categorySlug=zakazkova-vyroba|OEM řešení]]. ​
 ===== CPU ===== ===== CPU =====
  
-All Neuron ​models are using the **Raspberry Pi 3 Model B** as its central processing unitEach I/O group is connected to the CPU and to central communication channel for all group processorsThere is no communication between I/O groups. **Each processor can also function independently on the CPU, allowing users to retain basic control of I/O modules in the event of CPU malfunction or software issue**.+Všechny modely ​Neuron ​používají ​**Raspberry Pi 3 Model B** jako svou centrální procesorovou jednotkuKaždá sekce vstupů a výstupů (I/O) je připojena k CPU a centrálnímu komunikačnímu kanálu pro všechny skupinové procesoryNeexistuje žádná komunikace mezi sekcemi vstupů a výstupů. **Každý procesor může také fungovat nezávisle na CPU, což uživatelům umožňuje zachovat základní správů vstupně-výstupních modulů v případě poruchy ​CPU nebo softwarového problému**. 
 +===== Vstupy a výstupy =====
  
-===== Inputs & Outputs ======+V závislosti na modelu může produktová řada Neuron nabídnout až:
  
-Depending on the model, Neuron product line can offer up to: +  * 64 digitálních vstupů 
 +  * 4 digitálních výstupů 
 +  * 56 relé výstupů 
 +  * 9 analogových vstupů 
 +  * 9 analogových výstupů 
 +  * 3x RS-485 (EIA-485) -> standart sériové komunikace 
 +  * V různých kombinacích a velikostech (S/​M/​L) ​
  
-  ​up to 64 digital inputs +**Digitální vstupy (DI):** jsou určeny pro čtení logických stavů (TRUE nebo FALSE), které jsou reprezentovány úrovněmi stejnosměrného napětí. Díky tomu jsou vhodné pro čtení dvoustavových senzorů, jako jsou spínače (zapnuto / vypnuto), senzory pohybu (pohyb / bez pohybu), senzory hladiny vody (voda přítomna, bez vody) atd. Software detekuje logickou 1 (TRUE), pokud je vstupní napětí mezi daným DIx a DIGND v rozsahu 5-30V. Jestliže napětí klesne pod 3,5 V, je stav vyhodnocen jako 0 (FALSE).
-  ​up to 4 digital outputs +
-  ​up to 56 relay outputs +
-  ​up to 9 analog inputs +
-  * up to 9 analog outputs +
-  * up to RS485 universal bus ports +
-  * various combinations of the above-mentioned+
  
-**Digital inputs ​(DI)** are designed for reading logical states (true or false)which are represented by levels of DC voltageThat makes them suitable for reading two-state sensors such as switches (on/off), movement sensors (movement/​no movement), water level sensors (water present, no water) etcThe software detects logical 1 (trueif the input voltage between given DIx.y and DIGND is between 5-30V. If the voltage is lower than 3.5V, the state is evaluated as 0 (false)+**Digitální výstupy ​(DO):** používají se k ovládání dvoustavových zařízení,​ jako jsou světladveřní zámky, žaluzie atdDigitální výstupy na našich kontrolerech mají také funkci PWM (Pulse-width Modulation), což je diskrétní modulace pro přenos analogového signálu pomocí dvoustavového signáluVýstupy jsou typu NPN (otevřený kolektora jsou schopny ovládat zařízení s napětím do 50V a do 750mA proudové zátěže.
  
-**Digital outputs ​(DO)** are used for controlling two-state devices such as lightsdoor lockswindow blinds etc. Digital outputs on our controllers also feature the PWM (Pulse-width modulation) functionenabling a special type of analogue controlOutputs are of the NPN type (open collector) and are able to control devices with voltage up to 50V and up to 750mA load current.+**Relé výstupy ​(RO):** používají se k ovládání nebo přepínání zařízení s vyšším proudovým zatížením. RO jsou tedy vhodné pro ovládání žárovektermoelektrických pohonů ventilůohřívačů vodyčerpadel atdReléové výstupy na regulátorech UniPi jsou dimenzovány na max. proud 5A při napětí 230 VAC / 30 VDC.
  
-**Relay outputs** are used for control or switching of devices with higher current loads. ROs are thus suitable for controlling light bulbsthermoelectric valve driveswater heaterspumps etcRelay outputs on UniPi controllers are rated for 5A max. current at 230V AC/30V DC voltage.+**Analogové vstupy (AI):** jsou využitelné pro měření stejnosměrného napětí 0-10V nebo proudu 0-20 mAproto jsou vhodné pro čtení hodnot z analogových senzorůjako jsou teplotní senzorytlakoměry, tenzometry atd 
 +U některých našich kontrolerů jsou k dispozici dva typy AI; první typ lze použít k měření proudu nebo napětí, zatímco druhý typ navíc podporuje měření odporu.
  
-**Analogue inputs** (AI) can be used for 0-10V DC voltage or 0-20mA ​current measuringmaking them suitable for reading values from analogue sensors such as temperature sensorspressure meters, tensometers etcOn some controllers,​ two types of AI are available; the first type can be used to measure current or voltage while the second type additionally supports resistance measuring+**Analogové výstupy (AO):** podporuje dva režimy -> stejnosměrné napětí ​0-10V nebo stejnosměrný proud 0-20mA. AI slouží k ovládání zařízení s analogovým vstupemjako jsou trojcestné ventilystmívače osvětlení atd.
  
-**Analogue outputs** (AO) features two modes - 0-10V DC voltage or 0-20mA direct current. AI serves for control of devices with analogue input, such as three-way valves, lighting dimmers etc. +===== Další funkce ​====== 
- +Spolu se základními vstupně-výstupními funkcemi nabízí tento produkt další jedinečné funkce, a to buď zlepšením výkonunebo připravením na mimořádné situace.
-===== Additional functionality ​====== +
-Along with basic I/O features this product offer additional unique featureseither improving its performance or making it ready for cases of emergency.+
  
 === Direct Switch === === Direct Switch ===
-Direct ​switch allows you to set appropriate device reaction based on input signal without a need of master control unit (Raspberry Pi computer build inside Neuron controller). This function is great for real-time applications. It also comes in handy in case of malfunction of the master control unit.+Funkce ​Direct ​Switch umožňuje nakonfigurovat zařízení tak, aby na na vstupní signál reagovalo potřebným způsobem i bez komunikace s výpočetním modulem ​(v případě kontrolérů Neuron jde o počítač ​Raspberry Pi). Tato funkce je vhodná zejména pro aplikace probíhající v reálném čase, vedle toho jde také o užitečnou zálohu pro případ selhání výpočetního modulu
  
-=== Default configuration ​=== +=== Výchozí konfigurace ​=== 
-It is possible to store default settings inside the module memory and when the device reboots, ​it configures itself according to stored default settings.+Jednotka umožňuje uložit libovolné výchozí nastavení do paměti modulu a po restartu zařízení se nakonfiguruje podle uloženého výchozího nastavení.
  
 === Master Watchdog === === Master Watchdog ===
-This function periodically controls communication with the master control unit (Raspberry Pi computer). If for period predetermined by a user there is no communication with the master unit, it will load and set the stored default settingsYour applications will function even in emergency cases. +Tato funkce periodicky kontroluje komunikaci s hlavní řídicí jednotkou ​(počítač ​Raspberry Pi). Pokud po dobu předem stanovenou uživatelem nedochází ke komunikaci s hlavní jednotkou, načte ​nastaví uložená výchozí nastaveníVaše aplikace tak budou fungovat i v určitých nouzových situacích
- +===== Komunikační rozhraní ​======
-===== Communication interfaces ​====== +
- +
-By default, all Neuron models feature up to **three RS485 serial lines** for connecting of external devices or extension modules (i.e. [[en:​hw:​04-extensions|Extensions]]). One line can communicate with up to 32 devices, using the Modbus RTU protocol. ​+
  
-Each Neuron ​also features ​a **single 1-Wire bus** for the passive reading of data from corresponding 1-Wire sensors (humidity sensors, temperature sensors etc.). One bus can receive data from up to 15 sensors at once (provided ​suitable 1-Wire hub is used). +Ve výchozím nastavení jsou všechny modely ​Neuron ​vybaveny ​až **třemi sériovými linkami RS485**. Nejčastěji využívá protokol Modbus RTU lze jej použít pro komunikaci s celou řadou zařízení jako jsou: měřiče energie, panely HMI s dotykovou obrazovkou, PLC od jiných dodavatelů nebo Neuron xS rozšiřující moduly ([[cs:hw:04-extensions |Rozšiřující moduly]]). Na sběrnici může komunikovat až 32 zařízení,​ celková délka sběrnice může být až několik set metrů.
  
-===== Model overview ​======+Každý Neuron má také **jednu 1-Wire sběrnici** pro pasivní čtení dat z odpovídajících 1-Wire senzorů (senzory vlhkosti, teplotní senzory atd.). Jedna 1-Wire sběrnice může komunikovat až s 15 senzory na krátké vzdálenosti,​ nebo s maximální celkovou délkou sběrnice až 200 metrů při menším počtu čidel. Senzory lze připojit buď pomocí 2-vodičového (parazitního),​ nebo 3-vodičového připojení. 
 +===== Přehled modelů ​======
  
-{{:en:hw:01-products:​01-neuron:​tabulka.png?​direct|}}+{{ :cs:hw:neuron_tabulka_cz.png?direct |}}