Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
cs:hw:04-extensions [2020/01/15 15:04]
avsetula created
cs:hw:04-extensions [2020/07/28 08:54] (current)
avsetula
Line 1: Line 1:
-FIXME! +======%hide Unipi Extension ​====== ​ 
-====== ​UniPi Extensions ​======+
  
-The UniPi Extension ​modules are based on the basic Neuron ​S103 unit, the Raspberry Pi computer is however replaced by an additional I/O group. The xS line is designed as a simple and cheap method of automation systems expansion by adding more I/Os without the need to purchase new controllersExtension modules are communicating with the PLC over the RS485 serial line and albeit they are designed primarily for the use with Neuron controllers,​ **they can be used in combination with any PLC supporting the RS485 serial line and Modbus protocol.** That makes the xS-line an excellent choice for cases where other PLC manufacturers either do not offer their own native ​extension, or their purchase would be cost-ineffective.+====== Rozšiřující moduly Unipi Extension ​====== 
 +<WRAP center round tip 80%> 
 +Hledáte návod na připojení rozšiřujících modulů ke kontrolérům ​Neuron ​či Axon s Mervis OS? Navštivte tento [[https://kb.unipi.technology/​cs:​sw:​01-mervis:​connecting-to-unipi-extension-hidden|podrobný tutoriál]]. 
 +</​WRAP>​ 
 +{{:​en:​hw:​extensions_xs11_xs51-1.jpg|}}
  
-===== Neuron ​xS10 =====+Řada Unipi Extension je navržena jako jednoduchá a levná metoda rozšíření automatizačních systémů přidáním dalších vstupů/​výtupů bez nutnosti nákupu nových kontrolerů Unipi. Rozšiřující moduly komunikují s PLC přes sériovou linku RS485 a přestože jsou primárně určeny pro použití s kontrolery Unipi Axon/Neuron, **mohou být použity v kombinaci s libovolnými zařízením podporujícími sériovou linku RS485 a protokol ModbusRTU**. Díky tomu je řada xS vynikající volbou pro případy, kdy jiní výrobci PLC buď nenabízejí své vlastní nativní rozšíření,​ nebo by jejich nákup byl nákladný.
  
-{{ :en:​hw:​xs10.png?​200 |}}+<​html><​span class="​kbBlueText">​Největší výhody našich modulů jsou:</​span></​html>​ 
 +  * Čítače na každém DI 
 +  * Funkce DirectSwitch umožňuje ve specifických podmínkách téměř okamžitou reakci vstupu na výstup 
 +  * Modul umožňuje uložení výchozích hodnot výstupů 
 +  * MasterWatchdog hlídá, zda je modul ve spojení s PLC a pokud ne, nastaví výchozí hodnoty
  
-[[https://​www.unipi.technology/​unipi-neuron-extension-xs10-p108|xS10 on e-shop]] 
  
-The xS10 extension module'​s architecture was designed for **higher number of digital inputs** complemented by a **set of relay outputs**+===== Přehled modelů Unipi Extension ===== 
 +Konkrétní modely ​jejich specifika jsou rozepsány níže v článku.
  
-=== Features ===+{{ :​en:​hw:​extensions_table_cz.png?​nolink |}}
  
-  * 16× Digital inputs 5-24 V DC +===== Příklady použití ===== 
-  * 8× Relay output (max. 5A@250V AC/30V DC) +Rozšiřující moduly jsou levným a jednoduchým řešením v případě, kdy Vám přestane dostačovat počet I/O na kontroléru. Moduly jsou řízeny logikou umístěnou na PLC, odpadá tak potřeba jejich programování. Na jednu sběrnici pak lze umístit více rozšiřujících modulů a vytvořit tak síť s vysokým počtem vstupů a výstupů řízenou jedním PLC.  
-  * RS485 (for Modbus communication)+
  
-===== Neuron xS30 ===== +{{:en:hw:extension_use-case1.png|}}
-{{ :en:hw:xs30.png?200 |}}+
  
-[[https://​www.unipi.technology/​unipi-neuron-extension-xs30-p109|xS30 on e-shop]]+Alternativně lze rozšiřující moduly použít i pro zpřístupnění vstupů a výstupů v jiné lokaci než ve které je umístěn rozvaděč s PLC (typicky napřvedlejší místnost, jiné patro apodRozšiřující modul můžete jednodušumístit do rozvaděče v dané lokaci, připojit k němu ovládaná zařízení a následně jej jediným sériovým kabelem připojit k PLC. Výrazně tak snížíte potřebný počet a délku kabelů, čímž dosáhnete značné úspory nákladů.
  
-The xS30 extension module'​s architecture is focused solely on a **high number of digital inputs**, allowing the user to extend his automation network with 24 digital inputs+{{:​en:​hw:​extension_use-case2.png|}}
  
-=== Features ​===+===== Speciální funkce ​===== 
 +Kromě standardních vstupů a výstupů disponují rozšiřující moduly i dalšími funkcemi pro rozšíření možností využití a zvýšení výkonu. ​
  
-  * 24× Digital inputs 5-24 V DC +<​html><​span class="​kbBlueText">​Čítač ​(Counter)</​span></​html>​ \\ 
-  * RS485 (for Modbus communication)+Jednou z nejzajímavějších funkcí digitálních vstupů je čítač. Jde o vysokorychlostní počítadlo náběžných hran signálů, které je nezávislé na řídicím softwaru. Jednoduše řečeno, čítač dokáže velmi přesně sčítat i velmi krátké pulzy. ​
  
-===== Neuron xS40 ===== +Pro tyto účely v jednotkách naleznete registry o celkové velikosti 64 bitů. V prototypech Mervis IDE označeny jako vstupy CNT.
-{{ :en:hw:xs40.png?200 |}}+
  
-[[https://www.unipi.technology/​unipi-neuron-extension-xs40-p110|xS40 on e-shop]]+<​html><​span class="​kbBlueText">​Direct Switch</span><​/html> \\ 
 +Tato funkce umožňuje propojit digitální vstup s digitálním výstupem či reléovým výstupemFunkce je nezávislá na řídícím programu v PLC a je tak vhodná pro projekty náročné na rychlost odezvy (napřovládání světel). Funkci lze nakonfigurovat do jednoho ze tří režimů:
  
-The xS40, being similar to the xS10 module, brings a combination of **digital inputs** and **relay outputs**. Compared to the xS10, the xS40 offers an increased number of relays at the expense of digital inputs. ​+  ​Copy: výstup je spínán aktivním vstupem 
 +  ​Invert: výstup je spínán neaktivním vstupem 
 +  ​Toggle: výstup je spínán každou změnou na vstupu
  
-=== Features === +<WRAP center round box> 
-  8× Digital inputs 5-24 V DC +**Poznámka:​** tímto způsobem na sebe lze navázat pouze **DI_x.y** s **DO_x.y**, případně **RO_x.y**. Nelze propojit vstup s výstupem, pokud se označení neshoduje, tedy: **DI_x.y** a **RO_v.z**. 
-  ​14× Relay output (max5A@250V AC/30V DC) +</​WRAP>​
-  ​RS485 (for Modbus communication)+
  
-===== Neuron xS50 ===== 
-{{ :​en:​hw:​xs50.png?​200 |}} 
  
-[[https://www.unipi.technology/​unipi-neuron-extension-xs50-p111|xS50 on e-shop]]+<​html><​span class="​kbBlueText">​Výchozí nastavení<​/span><​/html> \\ 
 +Tato funkce umožňuje uložit konfiguraci modulu do jeho interní pamětiV případě restartu zařízení se následně modul automaticky nastaví dle uložené konfigurace
  
-The xS50 module was designed with universal architecture in mind. It offers a balanced combination of **analog I/Os****relay outputs** and **digital inputs**.+<​html><​span class="​kbBlueText">​Master Watchdog<​/span></​html>​ \\ 
 +Funkce průběžně monitoruje komunikací mezi modulem a procesorem řídicí jednotky. Pokud během uživatelem nastavené doby neproběhne žádná komunikaceprocesory modulu automaticky načtou uložené výchozí nastavení. Tato funkce uchová zařízení v provozu zařízení za mimořádných situací, např. při selhání řídící jednotky či problémech se softwarem.
  
-=== Features ​=== +Desky se vstupy a výstupy jsou vybaveny vlastním kontrolním mikroprocesorem,​ který udržuje v provozu základní funkcionalitu I/O i v případě výpadků spojení s řídící jednotkou či poruchy řídící jednotky. 
-  * 6× Digital inputs 5-24 V DC + 
-  * 5× Relay output (max. 5A@250V AC/30V DC) +===== Adresace modulů a komunikační parametry ===== 
-  * 5× Analog output 0-10 V +{{page>​cs:​hw:​04-extensions-communication-hidden}} 
-  * 5× Analog input 0-10 V/4-20 mA + 
-  * RS485 (for Modbus communication)+===== Další info ===== 
 +  * [[cs:sw:01-mervis:​connecting-to-unipi-extension-hidden| Návod k připojení rozšíření Unipi]] 
 +  * [[https://​www.unipi.technology/​cs/​rozsirujici-moduly-c40|rozšiřující moduly na e-shopu Unipi]]