Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cs:hw:05-sensors [2020/06/24 12:11]
avsetula [IAQ - kvalita vzduchu vnitřního prostředí]
cs:hw:05-sensors [2020/06/25 10:11] (current)
avsetula
Line 18: Line 18:
   * Barometrický tlak   * Barometrický tlak
   * Okolní světlo   * Okolní světlo
-  * Koncentrace ​CO2*+  * Koncentrace ​CO<​sub>​2</​sub>​*
  
 Zařízení vyrábíme **ve čtyřech variantách**,​ každá z nich obsahuje čidlo teploty, vlhkoti, tlaku, světla a VOC.  Zařízení vyrábíme **ve čtyřech variantách**,​ každá z nich obsahuje čidlo teploty, vlhkoti, tlaku, světla a VOC. 
-První varianta má pouze tyto jmenované čidla, druhá verze má navíc **čidlo ​CO2**. Další dvě verze produktu jsou stejné jako popisované první dvě varianty, s tím rozdílem, že navíc obsahují komunikační rozhraní **LoRaWAN**.+První varianta má pouze tyto jmenované čidla, druhá verze má navíc **čidlo ​CO<​sub>​2</​sub>​**. Další dvě verze produktu jsou stejné jako popisované první dvě varianty, s tím rozdílem, že navíc obsahují komunikační rozhraní **LoRaWAN**.
  
 Každá varianta obsahuje alespoň dvě komunikační rozhraní, první z nich je **RS485** a druhé rozhraní je všem dobře známé **WiFi**. Pro RS485 je komunikace zajišťována protokolem **ModbusRTU**,​ u WiFi je k dispozici více variant včetně **ModbusTCP,​ MQTT, HTTP/REST** a také webového rozhraní. Přes webové rozhraní je dále umožněna správa a nastavení zařízení. Každá varianta obsahuje alespoň dvě komunikační rozhraní, první z nich je **RS485** a druhé rozhraní je všem dobře známé **WiFi**. Pro RS485 je komunikace zajišťována protokolem **ModbusRTU**,​ u WiFi je k dispozici více variant včetně **ModbusTCP,​ MQTT, HTTP/REST** a také webového rozhraní. Přes webové rozhraní je dále umožněna správa a nastavení zařízení.