Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cs:sw:02-apis:01-evok [2021/05/03 11:50]
avsetula
cs:sw:02-apis:01-evok [2021/08/06 07:55] (current)
avsetula
Line 28: Line 28:
 Evok se skládá ze dvou částí: Evok se skládá ze dvou částí:
   * Evok API - jádro zajišťující komunikaci mezi jednotlivými API a hardwarem   * Evok API - jádro zajišťující komunikaci mezi jednotlivými API a hardwarem
-  * Evok Web - praktická ukázka využití API v podobě jednoduché webové aplikace sloužící jako uživatelské rozhraní pro všechny vstupy a výstupy ​kontroléru+  * Evok Web - praktická ukázka využití API v podobě jednoduché webové aplikace sloužící jako uživatelské rozhraní pro všechny vstupy a výstupy ​jednotky
  
 Pro programovou logiku a další operace (integrace dalších komponent systému) je již třeba využít odpovídající externí aplikaci. Pro programovou logiku a další operace (integrace dalších komponent systému) je již třeba využít odpovídající externí aplikaci.