This is an old revision of the document!


Node-RED pro Unipi Gate

Tento manuál Vás provede celým procesem instalace Node-RED na Vaši jednotku Patron. Před začátkem instalace se prosím přesvědčte, že kontrolér během přepravy neutrpěl žádné poškození či jiné viditelné defekty.

Gate

Pro spuštění SW Node-RED je nezbytné přeflashovat stávající OS v PLC novým. Tento konkrétní OS s předinstalovaným SW Node-RED naleznete v sekci Obrazy OS v kapitole Patron Node-RED OS. Stáhněte jej a rozbalte do nové složky ve Vašem PC.

Pro nahrání OS na jednotce Patron přes servisní webové rozhraní je nejprve nutné znát postup pro vstup do servisního módu. Postup naleznete v tomto článku.

 1. Zadejte IP adresu zařízení do webového prohlížeče, po potvrzení budete připojeni k servisnímu rozhraní Unipi Patron
 2. Do dialogového okna pod nadpisem Software update, umístěného v servisním rozhraní, přetáhněte předem rozbalený soubor archive.swu z archivu ZIP
 3. Zahájí se nahrávání OS indikované rychlým blikáním všech diod v horní i dolní řadě na sekci 1
 4. Vyčkejte, dokud zařízení nedokončí celý proces nahrávání. Jeho průběh můžete sledovat i v dialogovém oknu pod nadpisem Messages
 5. Dokončení nahrávání je indikováno zhasnutím diod a následným restartem zařízení
 1. Připravte si USB flash disk ve formátu FAT32 s kapacitou minimálně 2 GB
 2. Rozbalte ZIP archiv a obsah poté nakopírujte na flash disk
 3. Odpojte zařízení od napájení a vložte flash disk do libovolného USB portu zařízení
 4. Stiskněte a nepouštějte tlačítko SERVICE
 5. Připojte zařízení k napájení, jednotka automaticky zahájí přehrávání OS indikované rychlým blikáním všech diod v horní i dolní řadě na sekci 1
 6. Nyní můžete tlačítko SERVICE uvolnit
 7. Dokončení procesu je indikováno zhasnutím diod a následným restartem zařízení

V případě, že použitý USB flash disk není kombatibilní, jednotka nespustí nahrávání OS a restartuje se. V tomto případě je potřeba použít jiný flash disk nebo výše zmíněný způsob přes Servisní webové rozhraní.

Na obrazu disku, který jste právě nahráli do jednotky již máte předinstalován náš Open-Source software EVOK. Jedná se o aplikační programovací rozhraní (API), které slouží pro komunikaci aplikací s hardwarem jednotky Unipi.

K dispozici máte i praktickou ukázku využití API v podobě jednoduché webové aplikace (Unipi Control Panel) sloužící jako uživatelské rozhraní pro všechny vstupy a výstupy jednotky. Pro připojení k tomuto rozhraní zadejte do webového prohlížeče IP adresu vaší jednotky s portem :80, ale nemusíte jej zadávat, jelikož se jedná o výchozí port pro webový server.

Například:

192.168.1.10

nebo

192.168.1.10:80

Tato webová aplikace vypadá následovně:

Dalším softwarem instalovaným na obrazu disku, nyní i ve vaší jednotce, je Node-RED. Jedná se o programovací nástroj k propojení hardwarových zařízení, různých API, či online služeb. V tomto případě již máte do SW Node-RED integrováno API EVOK. Toto API je v programovacím rozhraní reprezentováno dvěma uzly v levém panelu v odstavci Unipi. Konkrétně se jedná o uzly unipi input a unipi output, které slouží jak pro analogové, tak i digitální vstupy a výstupy.

Pro vstup do programovacího rozhraní Node-RED otevřete webový prohlížeč a do adresního řádku vložte IP adresu jednotky s portem :1880.

Například:

192.168.1.10:1880

Zobrazí se vám následující rozhraní:

Jistě jste si všimli, že programovací rozhraní již obsahuje projekt. Tento demonstrační projekt slouží pro čtení vstupů, zápis na výstupy a to vše propojené s uživatelským webovým rozhraním → tzv. Dashboard. Tento demonstrační projekt (flow) je k dispozici ke stažení na konci článku.

Pro vstup do rozhraní přidejte za adresu s portem ještě příponu /ui.

Například:

192.168.1.10:1880/ui

Nyní se vám zobrazí následující uživatelské rozhraní:

Vše potřebné máte již nainstalováno a můžete začít vytvářet své vlastní projekty.

Pokud přihlašovací údaje podle následujícího postupu nenastavíte, může to mít za následek umožnění přístupu neoprávněné osobě k jednotce Unipi. To může vést k nepovoleným zásahům, které mohou zastavit, či omezit provoz. V horším případě může zásah způsobit poškození připojených technologií, nebo ohrožení bezpečnosti osob v místě instalace.

Proto vždy, když zavádíte nový projekt, je velmi důležité mít systém správně zabezpečen.


Jelikož se budete k jednotce připojovat pomocí SSH protokolu, je nutné znát IP adresu jednotky a mít na PC nainstalovaného SSH klienta na PC. Mezi nejoblíbenější pro OS Windows patří software PuTTy. Pokud jej v PC nemáte, či tento SW vůbec neznáte, postupujte dle tohoto návodu.

Pro přenos souborů mezi PC a jednotkou Unipi můžete použít SW WinSCP. Přihlašovací údaje jsou stejné jako pro SSH.

Dále již postupujte dle tohoto návodu na oficiálních stránkách NodeRED.

Projekty v SW Node-RED se nazývají flow. Zde si můžete stáhnout soubor s touto flow pro jednotky Unipi Patron / Neuron / Axon.

build-scripts_061-install-default-project-neuron.neuron_node-red_default_flow.zip