Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
en:sw:01-mervis:unipi-configure-module-hidden [2021/06/04 13:39]
avsetula
en:sw:01-mervis:unipi-configure-module-hidden [2021/06/07 06:48] (current)
avsetula
Line 19: Line 19:
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
-/* FIXME - přeložit do EN 
 <WRAP center round important 90%> <WRAP center round important 90%>
-Po změně parametrů u sériových linek **ttyNS** (viztabulka mapování ​portů pro [[en:​hw:​007-patron:​portmap|Patron]]/​[[en:​hw:​02-neuron:​portmap|Neuron]]/​[[en:​hw:​01-axon:​portmap|Axon]]) ​je třeba následně nahrát konfiguraci do kontroléruPřed nahráním konfigurace se vždy ujistěteže ostatní nastavení ​(režim výstupůvýchozí hodnotyaj.) je nastaveno správně.+After changing parameters for serial lines **ttyNS** (see: port mapping table for [[en:​hw:​007-patron:​portmap|Patron]]/​[[en:​hw:​02-neuron:​portmap|Neuron]]/​[[en:​hw:​01-axon:​portmap|Axon]]) ​it is then necessary to upload the configuration to the controllerBefore uploading the configurationalways make sure that the other settings ​(output modedefault valuesetc.) are set correctly. 
 + 
 +If the configuration is not loaded after changing the serial line settings, the serial line configuration may be reset when the I/O board is restarted.
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
-*/ 
  
 In Mervis, the configuration is pushed via context menu of the connected prototype. Right click on the prototype name in the **Left Panel** and in the context menu click on "​**Unipi - Configure Module**"​. In Mervis, the configuration is pushed via context menu of the connected prototype. Right click on the prototype name in the **Left Panel** and in the context menu click on "​**Unipi - Configure Module**"​.