Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
en:hw:03-unipi11:description-of-io:03-description-of-ro [2020/12/07 10:32]
avsetula created
en:hw:03-unipi11:description-of-io:03-description-of-ro [2022/07/13 08:17] (current)
lpolcerova [Relay outputs]
Line 1: Line 1:
-FIXME **This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.**\\ //(remove this paragraph once the translation is finished)// 
- 
 ====== Relay outputs ====== ====== Relay outputs ======
  
 /* Úvodní popis RO na Unipi 1.1 / Lite */ /* Úvodní popis RO na Unipi 1.1 / Lite */
-Reléové výstupy jsou vyvedeny na svorkách označených schématickou značkou přepínače ​slouží pro spínání dvoustavových prvků. Relé může spínat střídavé nebo stejnosměrné napětíSvorka ​**COM** ​je společná a slouží pro přívod spínaného napětíSvorky ​**NO** ​**NC** ​slouží jako výstup spínaného napětí.  +<WRAP group> 
-  * NO - v beznapěťovém stavu jsou tedy kontakty rozepnuté +<WRAP half column 81%> 
-  * NC - v beznapěťovém stavu jsou tedy kontakty sepnuté+Relay outputs are terminated on terminals labelled by switch schematic sign and serve for switching two-state devices with alternating or current voltageThe **COM** ​terminal is common, serving as input for switching voltage. **NO** ​and **NC** ​terminals are used as the switching voltage output  
 +  ​* **NO** in the default state (no voltage), contacts are **open** 
 +  ​* **NC** in the default state (no voltage), contacts are **closed** 
 +</​WRAP>​ 
 +<WRAP half column 15%> 
 +;;# 
 +<​html><​span class="​dev-tag dev-unipi11">​Unipi&​nbsp1.1</​span></​html>​ 
 +;;# 
 +</​WRAP>​ 
 +</​WRAP>​
  
-Sepnutí každého relé je signalizováno rozsvícením ​LED diody s odpovídajícím označením. Jištění proti přetížení ​zkratu se provádí externě pojistkou, nejlépe zvlášť pro každý výstup, případně pro celou skupinuJmenovitý proud typ pojistky se volí podle zatížení a charakteru zátěže s ohledem na maximální proud na výstupu, případně skupiny výstupů.+The state (On/Off) of each relay is indicated by a LED with corresponding labelOverload and overvoltage protection should be provided externally by circuit breaker (ideally one for each output). Nominal current and circuit breaker type should be selected according to the load and its characteristics concerning the maximum current on the output
  
-<WRAP center round info 95%> +<WRAP center round important ​95%> 
-**Poznámka:** \\ +**Warning:** \\ 
-V případě připojené indukční zátěžpředstavované například elektromotoremcívkou relé nebo stykačemči dokonce samotnou napájecí kabeláží v rozsáhlých elektroinstalacíchse doporučuje chránit reléové výstupy odpovídajícím vnějším členem ​(například ​varistor, RC člen nebo dioda s odpovídající charakteristikou).+If an inductive load is connected (e.g.electric motorsrelay coilscontactors, or even the cables in extensive electric installations),​ it is necessary to protect the relay outputs with a corresponding external element ​(e.g., varistor, RC circuit or a suitable diode). 
  
-V případě připojení kapacitní zátěže, jako jsou například zdroje pro LED osvětlenídoporučujeme chránit kontakty relé proti proudovému nárazu připojením termistoru odpovídající charakteristiky do série na výstup relé.+If a capacitive load is connected (e.g.power sources of LED lights)it is necessary to protect the relay contacts against inrush current by connecting a corresponding thermistor to the relay'​s output
 </​WRAP>​ </​WRAP>​