Výroba Unipi Axon byla ukončena a již nedostává softwarové aktualizace. Plnohodnotnou náhradou je Unipi Patron.

Reléové výstupy

Reléové výstupy jsou vyvedeny na svorkách COM a ROx, případně ROy.x a slouží pro spínání dvoustavových prvků. Relé je vhodné pro spínání střídavého nebo stejnosměrného napětí. Svorka COM (můze být společná pro dvě relé) standardně slouží pro přivedení spínaného napětí k daným relé ROx (popř. ROy.x). Relé jsou zapojeny ve stavu NO, ve vypnutém stavu jsou proto kontakty rozepnuty.

Sepnutí každého relé je signalizováno rozsvícením LED diody s odpovídajícím označením. Jištění proti přetížení a zkratu se provádí externě pojistkou, nejlépe zvlášť pro každý výstup. Jmenovitý proud a typ pojistky se volí podle zatížení a charakteru zátěže s ohledem na maximální proud na výstupu.

Upozornění:
V případě připojené indukční zátěže, představované například elektromotorem, cívkou relé nebo stykačem, či dokonce samotnou napájecí kabeláží v rozsáhlých elektroinstalacích, je nutné chránit reléové výstupy odpovídajícím vnějším členem (například varistorem, RC členem nebo diodou s odpovídající charakteristikou).

V případě připojení kapacitní zátěže, například zdroje pro LED osvětlení, je třeba chránit kontakty relé proti proudovému nárazu připojením termistoru odpovídající charakteristiky do série na výstup relé.

Následující obrázek ilustruje zapojení ohmické (odporové) zátěže se střídavým napětím na reléový výstup:

Kromě standardních vstupů a výstupů disponují jednotky Axon i dalšími funkcemi pro rozšíření možností využití, optimalizaci výkonu a sledování celé sestavy. Tyto funkce jsou vyhodnocovány přímo v procesoru v rámci sekce a nejsou tedy závislé na řídícím software.

Direct Switch
Pokud je zařízení v rámci sekce (Extensionu) osazeno digitálními vstupy i digitálními, či reléovými výstupy, je možné využít funkce DirectSwitch.

Tato funkce umožňuje logické připojení digitálního vstupu k digitálnímu, či reléovýmu výstupu a automatické vykonání jedné z dostupných operací. Funkce DirectSwitch je nezávislá na řídícím programu v jednotce a proto je vhodná například pro ovládání osvětlení či podobných časově kritických aplikací (typická doba reakce odpovídá reakci vstupu).

Funkci lze nakonfigurovat do jednoho ze tří režimů:

  • Kopírovat – stav vstupu je zapsán na výstup
  • Kopírovat inverzně – negovaný stav vstupu je zapsán na výstup
  • Přepnout – pokud je na vstupu detekována náběžná hrana, stav výstupu je negován
  • (Blokace – vypnutí funkce DirectSwitch)

Poznámka:
Funkci DirectSwitch je možné nakonfigurovat jen pro odpovídající vstup a výstup. Tj. pouze pro vstup DIy.x a výstup DOy.x (ROy.x), kde čísla x a y (pokud je y uvedeno) musí být shodné. Není možné funkci DirectSwitch použít pro vstup a výstup, kdy se jejich označení neshoduje, tedy: DI_x.y a DO_v.z. Použití této funkce na jeden vstup a více výstupů zároveň také není možné.

Pokud je na výstupu aplikována funkce DirectSwitch, není možné na výstup (DO) zapisovat běžným způsobem, ale je nutné zapsat stav TRUE i na register ForceOutput po dobu cca 1s.


Výchozí nastavení
Tato funkce slouží k uložení aktuální konfigurace sekce (Extensionu) do její paměti. Při odpojení a připojení zařízení k napájení či restartu sekce (Extensionu) se načte a použije uložená konfigurace. Tato funkce je také známá jako “kopíruj running-config do startup-config”.

Ukládané údaje Výchozí konfigurace
hodnota výstupu FALSE

Master Watchdog
Funkce je spuštěna na mikroprocesoru sekce (Extensionu) a nepřetržitě monitoruje příkazy z aplikace běžící na jednotce. Pokud během nakonfigurovaného času (MWD Timeout) nejsou detekovány žádné příkazy, procesor modulu se automaticky restartuje a použije uloženou výchozí konfiguraci popsanou výše. Tato funkce zajišťuje nastavení bezpečné konfigurace v případě mimořádných situací, např. při selhání řídící jednotky, přerušení komunikace, či problémech se softwarem tak, aby se zabránilo poškození ovládaných zařízení, či ohrožení osob.

Údaje níže jsou výběrem nejdůležitějších parametrů a slouží pouze k rychlé orientaci. Detailní informace naleznete v produktovém listu (datasheetu) od výrobce relé:
FTR-F3AA024E-HA

Typ výstupu Elektromechanické nechráněné relé
Výstupní svorka RO
Společná svorka COM
Typ kontaktu Spínací (SPST-NO)
Typ použitého relé FTR-F3AA024E-HA
Maximální spínané napětí 250 V AC
30 V DC
Maximální spínaný proud 5 A
Maximální proud společnou svorkou 10 A
Krátkodobá přetížitelnost 5 A
Mechanická životnost 5 000 000
Elektrická životnost Až 100 000 (dle připojené zátěže)
Doba sepnutí/rozepnutí 10 ms
Určeno pro charakter zátěže Rezistivní
Ošetření zátěže Vnější (RC, varistor, dioda, termistor)
Ochrana proti zkratu Ne
Ochrana proti přepětí Ne
Galvanické oddělení Ano
Izolační napětí 4 000 V