Mervis DB

Mervis DB je vysoce optimalizovaná databáze určená pro dlouhodobé ukládání dat z jednotek, aplikací a mnoha jiných zařízení, které využívají otevřeného API databáze.

Hlavní využití s jednotkami Unipi je ukládání historických dat a jejich analýza pomocí Mervis SCADA.

Součást Mervis SCADA (cloud)
Standardním způsobem použití Mervis DB je varianta cloudové služby. Přístupové údaje k Mervis DB jsou vygenerovány společně s projektem Mervis SCADA a jsou určeny pro všechny PLC, jenž jsou k tomuto SCADA projektu připojeny.

Pro nasazení Mervis DB společně s Mervis SCADA pokračujte návodem Založení projektu Mervis SCADA.


Pouze Mervis DB (cloud)
Cloudovou službu Mervis DB je možné provozovat i samostatně, bez Mervis SCADA. Přístupové údaje jsou v tomto případě generovány individuálně a jejich platnost je nutné předem dohodnout.

Máte-li zájem pouze o Mervis DB, kontaktujte naše obchodní oddělení pro individuální nabídku.

Návod k nastavení jednotky pro ukládání dat do Mervis DB naleznete v návodu: Ukládání dat do Mervis DB


Varianta lokální instalace
Službu Mervis DB lze provozovat i na lokálním serveru. Pro více informací kontaktujte naše obchodní oddělení.

V rámci placené služby nabízíme také několik variant správy dat:

 • Přesun dat mezi účty Mervis DB, včetně možné úpravy časové značky
 • Import dat z Excelového, nebo CSV souboru
 • Export dat do Excelového, nebo CSV souboru
 • Vymazání nechtěných dat z Mervis DB

V případě zájmu o některou z výše zmíněných služeb kontaktujte naše obchodní oddělení.


K prohlížení ukládaných dat z cloudové instance Mervis DB na serverech Unipi lze využít Mervis DB Viewer. Jedná se o on-line aplikaci, která se spojí s databází a zobrazí dle zadaných parametrů (např. časového rozmězí) data která obsahuje.

URL adresa: https://db.unipi.technology/viewer.

Mervis DB nabízí otevřené rozhraní protokolu SOAP. Odpovídající WSDL je k ke stažení:

Pro speciální použití existují i další rozhraní pro komunikaci s Mervis DB - pro jejich použití a popis kontaktujte prosím technickou podporu.

Seznam základních podporovaných funkcí

Funkce Popis
SaveData Uloží jeden, nebo více záznamů z jedné nebo více proměnných.
GetData/GetDataAsync Přečte jeden, nebo více záznamů z jedné nebo více proměnných.
GetParticularData/GetParticulatDataAsync Optimalizovaná metoda pro čtení „speciálních“ dat - poslední hodnota, poslední hodnota po určitém časovém okamžiku atd.
GetVariables Získá seznam proměnných.
GetAllVariables
ServerAlive Zastaralé
DeleteVariables
DeleteData
EnsureVariables
GetTransformedData/GetTransformedDataAsync Metoda čtení agregovaných výsledků s daným časovým obdobím, agregace může být min, max, integrál, vážený průměr, první, poslední a medián
GetServerVersion
GetVariableStats Zastaralé
GetVariableStatsAsync Zastaralé
CheckCredentials

Vlastnosti objektu

 • (UTC)TimeStamp - UTC časová značka záznamu
 • GoodThrough - UTC časová značka konce platnosti konkrétního záznamu
 • Interval - časová perioda (v sekundách), kdy má být zaznamenána další hodnota

Příklady použití

C#

Příklady ke stažení:

Příklad kódu:

MervisDB_GetData_Example.cs
using System;
using System.Linq;
using System.Threading.Tasks;
using MervisDb_GetData_Example.MervisDbService;
 
namespace MervisDb_GetData_Example {
 class Program {
 static void Main(string[] args) {
  //
  // Demo of asynchronous methods.
  //
  var task = Task.Run(async() => {
	//
	// Create access to the real server.
	// Without SSL connections, you have to remove binding parameters "<security mode="Transport"/>" in the App.config.
	// The client is automatically generated from the WSDL file available here: https://kb.mervis.info/doku.php/en:mervis-db:10-api
	//
	using(HistoryDbAccessClient client = new HistoryDbAccessClient("HistoryAccess", "http://db.unipi.technology/dbaccess")) {
	 // Authentication credetials in the database.
	 Credentials credentials = new Credentials {
	 Name = "XXXX", Password = "YYYY"
	 };
 
	 // Specification of the variables through Key-Value.
	 // Here we use 2 variables.
	 KeyValuePair[][] keys = new KeyValuePair[][] {
	 new KeyValuePair[] {
		new KeyValuePair {
		 Key = "DPGuid", Value = "338E2882-D72B-4D17-A241-73E8BC30F458"
		}, new KeyValuePair {
		 Key = "StationName", Value = "AAABBB"
		}
	  },
	  new KeyValuePair[] {
		new KeyValuePair {
		 Key = "DPGuid", Value = "CC80211D-3D29-4CC2-91A2-F69483D566B5"
		}, new KeyValuePair {
		 Key = "StationName", Value = "AAABBB"
		}
	  }
	 };
 
	 // From-To dates. The dates must be specified in the UTC time zone.
	 DateTime utcTo = DateTime.UtcNow;
	 DateTime utcFrom = DateTime.UtcNow.AddDays(-1);
 
	 // Retrieving the data goes through cycling of values and variables. The server returns recommended values needed for the the next cycle.
	 int variableOffset = 0; // the offset of the variable
	 int variableCount = 10; // maximal number of variables returned in one request
	 int valueOffset; // the offset of the value
	 int valueCount = 1000; // maximal values in on request
 
	 Console.WriteLine("Reading values...");
 
	 do {
	 valueOffset = 0;
	 do {
	  // Execute the request.
	  var result = await client.GetDataAsyncAsync(credentials, keys, utcFrom, utcTo, variableOffset, variableCount, valueOffset, valueCount);
 
	  // Check the return code. "0;OK" is what we want.
	  if (!result.ReturnCode.StartsWith("0;")) {
		Console.WriteLine("Error on reading: {0}", result.ReturnCode);
	  }
 
	  // Cycle through the data and print it out.
	  foreach(var valRecord in result.Data) {
		Console.WriteLine("Variable: {0}", String.Concat(valRecord.Keys.Select((i) => {
		 return String.Format("{0}={1}; ", i.Key, i.Value);
		})));
 
		foreach(var value in valRecord.Vals) {
		 Console.WriteLine("{0}->{1} [{2}] {3}", value.Ts, value.Gt, value.Hvt, value.Dv /* Use value type according to the Hvt (History Value Type) */ );
		}
	  }
 
	  valueOffset = result.NextValueOffset;
	  variableOffset = result.NextVariableOffset;
	 }
	 while (valueOffset != -1);
	 }
	 while (variableOffset != -1);
	}
  });
 
  Console.WriteLine("DB communication is running in background");
 
  try {
	task.Wait();
  } catch (Exception exc) {
	Console.WriteLine("Exception: {0}", exc.ToString());
  }
 
  Console.WriteLine("DB communication finished");
 
  Console.ReadLine();
 }
 }
}
MervisDB_SaveData_Example.cs
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Threading.Tasks;
using MervisDb_SaveData_Example.MervisDbService;
 
namespace MervisDb_SaveData_Example
{
	class Program
	{
		static void Main(string[] args)
		{
			//
			// Demo of asynchronous methods.
			//
			var task = Task.Run(async () =>
			{
				//
				// Create access to the real server.
				// Without SSL connections, you have to remove binding parameters "<security mode="Transport"/>" in the App.config.
				// The client is automatically generated from the WSDL file available here: https://kb.mervis.info/doku.php/en:mervis-db:10-api
				//
				using (HistoryDbAccessClient client = new HistoryDbAccessClient("HistoryAccess", "http://db.unipi.technology/dbaccess"))
				{
					// Authentication credetials in the database.
					Credentials credentials = new Credentials { Name = "XXXX", Password = "YYYY" };
 
					// Adding records...
					List<ValueRecord> records = new List<ValueRecord>();
 
					DateTime utcTimeStamp = new DateTime(2018, 1, 1, 12, 0, 0, DateTimeKind.Utc);
 
					// Each value is stored in a ValueRecord structure
					ValueRecord rec = new ValueRecord();
 
					rec.UtcTimeStamp = utcTimeStamp;        // time stamp of the value, UTC date time must be used
					rec.HistoryValueType = HistoryValueType.Double; // type of the value
					rec.DoubleValue = 23.4;             // value itself
					rec.Interval = 60.0;              // sampling period in seconds. When the difference of timestamps of subsequent values if greater than 1.1 multiple of the interval, the data should be considered incomplete.
					rec.Keys = new KeyValuePair[]										// identification of the variable. At least one key-value pair must be "IsKey" to identify a variable.
					{
						new KeyValuePair { IsKey = true, Key = "Root", Value = "Building A"},
						new KeyValuePair { IsKey = true, Key = "Level1", Value = "Floor 1"},
						new KeyValuePair { IsKey = true, Key = "Level2", Value = "Room 7"},
						new KeyValuePair { IsKey = true, Key = "Level3", Value = "Temperature"},
						new KeyValuePair { IsKey = false, Key = "Description", Value = "Temperature in the room 7"},
						new KeyValuePair { IsKey = false, Key = "Unit", Value = "°C"},
					};
 
					records.Add(rec);
 
					// Save data method returns the number of stored records					
					int recordsSaved = await client.SaveDataAsync(credentials, records.ToArray());
 
					Console.WriteLine("Records saved: {0}", recordsSaved);
				}
			});
 
			Console.WriteLine("DB communication is running in background");
 
			try
			{
				task.Wait();
			}
			catch (Exception exc)
			{
				Console.WriteLine("Exception: {0}", exc.ToString());
			}
 
			Console.WriteLine("DB communication finished");
 
			Console.ReadLine();
		}
	}
}
MervisDb_GetTransformedData_Example.cs
using System;
using System.Linq;
using System.Threading.Tasks;
using MervisDb_GetTransformedData_Example.MervisDbService;
 
namespace MervisDb_GetTransformedData_Example
{
	class Program
	{
		static void Main(string[] args)
		{
			//
			// Demo of asynchronous method.
			//
			var task = Task.Run(async () =>
			{
				//
				// Create access to the real server.
				// Without SSL connections, you have to remove binding parameters "<security mode="Transport"/>" in the App.config.
				// The client is automatically generated from the WSDL file available here: https://kb.mervis.info/doku.php/en:mervis-db:10-api
				//
				using (HistoryDbAccessClient client = new HistoryDbAccessClient("HistoryAccess", "http://db.unipi.technology/dbaccess"))
				{
					// Authentication credentials in the database.
					Credentials credentials = new Credentials { Name = "XXXXX", Password = "YYYYY" };
 
					// Specification of the variables through Key-Value.
					// Here we use 2 variables.
					KeyValuePair[][] variableKeys = new KeyValuePair[][] {
						new KeyValuePair[] {
							new KeyValuePair (false, /*Key*/ "DPGuid", /*Value*/ "338E2882-D72B-4D17-A241-73E8BC30F458"),
							new KeyValuePair (false, /*Key*/ "StationName", /*Value*/ "AAABBB")
						},
						new KeyValuePair[] {
							new KeyValuePair (false, /*Key*/ "DPGuid", /*Value*/ "CC80211D-3D29-4CC2-91A2-F69483D566B5"),
							new KeyValuePair (false, /*Key*/ "StationName", /*Value*/ "AAABBB")
						}
					};
 
					// Aggregation request
					var aggregation = new AggregationRequest();
					aggregation.Types = new AggregationType[] { AggregationType.Last };
					aggregation.Interpolation = InterpolationType.None;
					//aggregation.MaxNeighborDistance = ..only for interpolation;
					aggregation.IsoPattern = new string[] { "PT15M" }; // 15 min period (ISO 8601 duration pattern)
					aggregation.From = new DateTime(2018, 11, 24, 0, 0, 0, 0, DateTimeKind.Unspecified);
					aggregation.To =  new DateTime(2018, 11, 25, 0, 0, 0, 0, DateTimeKind.Unspecified);
					aggregation.TimeZone = @"Europe/Prague";
 
					// Retrieving the data goes through cycling of intervals and variables. The server returns recommended intervals needed for the the next cycle.
					int variableOffset = 0; // the offset of the variable
					int variableCount = 10; // maximal number of variables returned in one request
					int intervalOffset;    // the offset of the interval
					int intervalCount = 1000; // maximal values in on request
 
					Console.WriteLine("Reading values...");
 
					do
					{
						intervalOffset = 0;
 
						do
						{
							// Execute the request.
							var result = await client.GetTransformedDataAsyncAsync(credentials, aggregation, variableKeys, variableOffset, variableCount, intervalOffset, intervalCount);
 
							// Check the return code. "0;OK" is what we want.
							if (!result.ReturnCode.StartsWith("0;"))
							{
								Console.WriteLine("Error on reading: {0}", result.ReturnCode);
							}
 
							// Cycle through the data and print it out.
							if (result.Data != null)
							{
								foreach (VariableAggregate vag in result.Data)
								{
									Console.WriteLine("Variable: {0}", String.Concat(vag.Keys.Select((i) => { return String.Format("{0}={1}; ", i.Key, i.Value); })));
 
									foreach (Interval value in vag.Data)
									{
										Console.Write(" {0}->{1} quality: {2:0.00} ", value.Begin, value.End, value.DataQuality);
 
										if (value.Last != null)
										{
											Console.Write(" Last Value: {0} (stamp {1}, origin {2})", value.Last.Value, value.Last.Stamp, value.Last.Origin);
										}
 
										Console.WriteLine();
									}
								}
							}
 
							variableOffset = result.NextVariableOffset;
							intervalOffset = result.NextIntervalOffset;
 
						} while (intervalOffset != -1);
 
					} while (variableOffset != -1);
				}
			});
 
			Console.WriteLine("DB communication is running in background");
 
			try
			{
				task.Wait();
			}
			catch (Exception exc)
			{
				Console.WriteLine("Exception: {0}", exc.ToString());
			}
 
			Console.WriteLine("DB communication finished");
 
			Console.ReadLine();
		}
 
	}
}

Matlab

Podporované funkce:
Funkce Popis
SaveData Uloží jeden, nebo více záznamů z jedné nebo více proměnných.
GetData Přečte jeden, nebo více záznamů z jedné nebo více proměnných.
GetDataUnmerged Přečte jeden, nebo více záznamů z jedné nebo více proměnných. Umožňuje nastavit více možností než funkce GetData.
GetDataOrigin Přečte data přesně tak, jak jsou uložena v databázi.
DeleteVariable Smažte celou proměnnou nebo určitý interval.
GetRequiredTimestamp Získej časovou značku v závislosti na nastavení vstupu.
Toolbox

Pro komunikaci Matlabu s Mervis DB potřebujete nainstalovat toolbox:

Kód
MervisDB_GetData_example.m
% Instance of Mervis DB 
mervisDB = MervisDatabase('username', 'password', 'dbUrl');
 
% Time interval definition
from = localMatlab2utcMatlab(datenum(2017, 1, 1)); %1.1.2017 in utc
to = localMatlab2utcMatlab(datenum(2017, 31, 1)); %31.1.2017 in utc
samplePeriod = 5*60; % 5 minutes
outputTimeZone = 'Local'; % possible 'Local' or 'Utc' parameter;
 
% Specifying varibles to download
varKeys1 = {'DPGuid', '338E2882-D72B-4D17-A241-73E8BC30F458';...
      'StationName', 'XXXXXXX'}; % Keys definition of first variable
varKeys2 = {'DPGuid', 'CC80211D-3D29-4CC2-91A2-F69483D566B5';...
      'StationName', 'YYYYYYY'}; % Keys definition of second variable
 
variable1 = MervisDbVariable(varKeys1); % Create MervisDbVariable object from defined keys
variable2 = MervisDbVariable(varKeys2);
 
arrayOfVarKeys = [variable1; variable2]; % array of MervisDbVariables objects
 
% help for function getData
help MervisDatabase.getData 
 
% Download required data
[data, time] = mervisDB.getData(arrayOfVarKeys, from, to, samplePeriod, outputTimeZone);
 
% Get all variables with defined keys
allVaribales = mervisDB.getAllVars(varKeys1);

PHP

Kód
MervisDB_GetData_example.php
<?php
/*
Mervis DB PHP example - getdata
*/
try {
 
 $soapClient = new SoapClient('./wsdl/singlewsdl.xml', array(
	'compression' => SOAP_COMPRESSION_ACCEPT | SOAP_COMPRESSION_GZIP,
	'trace' => 0,
	'features' => SOAP_SINGLE_ELEMENT_ARRAYS
 ));
 $soapClient->__setLocation('http://db.unipi.technology/dbaccess');
 
 $credentials = array(
	'Name' => 'XXXXXXX',
	'Password' => 'YYYYYYY'
 );
 
 $utcTZ  = new DateTimezone('UTC'); //all time realted values are expected in UTC
 $utcFrom = new DateTime('-120minutes', $utcTZ); //
 $utcTo  = new DateTime('now', $utcTZ); //
 
 $valOffset = 0;
 $valCount = 20; //how many values should be returned in one request at most. Recommended value: 5000
 $varOffset = 0;
 $varCount = 4; //how many variable should be returned in on request at most
 
 $variablesKey = array(
	array(
	 array(
		'IsKey' => true,
		'Key' => 'DPGuid',
		'Value' => '338E2882-D72B-4D17-A241-73E8BC30F458'
	 ),
	 array(
		'IsKey' => true,
		'Key' => 'StationName',
		'Value' => 'AAAAAAAAAA'
	 )
	),
	array(
	 array(
		'IsKey' => true,
		'Key' => 'DPGuid',
		'Value' => 'CC80211D-3D29-4CC2-91A2-F69483D566B5'
	 ),
	 array(
		'IsKey' => true,
		'Key' => 'StationName',
		'Value' => 'BBBBBBB'
	 )
	)
 );
 
 echo "Reading values from: {$utcFrom->format('c')} to: {$utcTo->format('c')}\n\n";
 
 $counter = 0;
 
 do {
	$response = null;
	$valOffset = 0;
	do {
	 $response = $soapClient->GetData(array(
		'credentials' => $credentials,
		'variablesKey' => $variablesKey,
		'utcFrom' => $utcFrom->format('Y-m-d\TH:i:s\Z'),
		'utcTo' => $utcTo->format('Y-m-d\TH:i:s\Z'),
		'valueOffset' => $valOffset,
		'valueCount' => $valCount,
		'variableCount' => $varCount,
		'variableOffset' => $varOffset
	 ));
	 $valOffset = $response->nextValueOffset;
	 $varOffset = $response->nextVariableOffset;
 
	 foreach ($response->GetDataResult->Mvr as $varArray) {
		foreach ($varArray->Keys->KeyValuePair as $kvp) //the set of keys depends on the source of the data
		 {
		 if ($kvp->Key == 'DPName') {
			echo "\n{$kvp->Value}\n";
			$counter++;
		 }
		}
 
		if (isset($varArray->Vals->I)) {
		 foreach ($varArray->Vals->I as $val) {
			echo " t: {$val->Ts}  Interval: {$val->Ivl} {$valOffset} {$varOffset}\n";
		 }
		} else {
		 echo "empty\n";
		}
 
	 }
 
	} while ($response->nextValueOffset != -1); //-1 - no more data available
 } while ($response->nextVariableOffset != -1); //-1 - no more data available
}
catch (Exception $e) {
 print_r($e);
}
?>