Propojení Mervis IDE a Jablotron 100

Máte, nebo se chystáte integrovat zabezpečovací systém Jablotron 100 a přejete si využít periferie elektronického zabezpečovacího systému (EZS) i k dalším účelům? Použít stavy sekcí a periferií pro úsporu energií, anebo máte zcela jiný nápad a zajímá Vás, jak ho můžete realizovat?

Následující návod Vás provede nastavením HW i SW EZS Jablotron 100 a nastavením Mervis IDE.

Patron
Neuron
Gate
Unipi 1.1
Axon

Co budete potřebovat?

Modul JA-121T zajišťuje galvanické oddělení linek Jablotron100 a RS-485. Proto je doporučeno přivést na každou stranu napájení z jiného napájecího zdroje. Jedna strana modulu je napájena přímo z ústředny a pro druhou oddělenou stranu použijte napětí v rozmezí 6–28 V⎓ jiné, než je použito pro napájení PLC (viz. manuál JA-121T). Dále propojte svorku D+ modulu JA-121T se svorkou RS485-A na PLC. Stejný postup opakujte i pro svorku D– a RS485-B.

2.1 Úvod a seznámení

Zabezpečovací ústředny Jablotron 100(+) a jejich periferie komunikují po proprietární sběrnici Jablotron. Modul JA-121T slouží jako převodník interní sběrnice Jablotron na sériovou linkou RS-485 s ASCII komunikací a zpřístupňuje tak informace o EZS dalším systémům. Díky modulu je tak možné číst stavy periferií, sekcí nebo PG a také zapisovat stav sekce nebo PG.

2.1.1 Sekce

Pomocí datových bodů Section_state lze zjistit, nebo i měnit stav (odjištěno, zajištěno, servis atd..) jednotlivých sekcí. Section_flags zobrazují stav sirén, druh poplachu, příchodové a odchodové zpoždění.

2.1.2 PG

PG v ústřednách Jablotron jsou proměnné, které lze ovládat různými stavy, periferiemi atd. V některých instalacích EZS mohou být PG mapovány i na fyzické vstupy či výstupy. Pro účely tohoto tutoriálu jsou vhodné zejména kvůli rychlé reakci při propsání události do PLC. Na PG lze kopírovat např. stav periferie a lze jej tak vyčíst mnohem rychleji.

2.1.3 Periferie

Periferie EZS může být magnetický okenní kontakt, či pohybové čidlo, fotopast, aj. Modul JA-121T bohužel zprostředkuje aktuální stavy periferií jen jednou za 10 s a to vždy s aktuální hodnotou ve chvíli čtení. Tato prodleva tak nemusí být vhodná pro všechna použití, a ne vždy lze spolehlivě zjistit změnu stavu periferie. Pokud je zapotřebí číst stavy rychleji a s jistotou, je vhodnou variantou čtení za pomoci PG.

2.1.4 Aktivní vs pasivní mód modulu JA-121T

Aktivní

V tomto módu modul JA-121T komunikuje spontánně. Ve chvíli, kdy nastane na sekci, PG, nebo periferii* změna, modul okamžitě odesílá informace o změnách. Tento režim není vhodný v instalacích, které požadují zapisování dat do ústředny, jelikož by na sériové lince RS-485 docházelo ke kolizím mezi daty z modulu a daty z PLC.

*propsání periferií jen jednou za 10 s

Pasivní

Pasivní mód komunikuje na principu dotaz/odpověď. Při zapisování dat do EZS (nastavení sekcí, ovládání PG) je nutné použít tento mód.

2.2 Nastavení ústředny

Před začátkem použití aktualizujte ústřednu včetně periferií.

Pro zápis do EZS: Zejména u pasivního režimu je nutné vytvořit samostatného uživatele pro PLC a přidělit mu patřičné oprávnění, prefix (první sloupec) a kód (čtvrtý sloupec). Tyto údaje jsou následně vyžadovány v Mervis IDE pro nastavení komunikačního protokolu Jablotron 100.

Nastavení modulu JA-121T v ústředně je následující:

 • Základní režim – Terminál
 • Svorka TMP – dle umístění modulu (nastavení technika EZS)
 • Tlačítko desky - nastavení technika EZS
 • Doba, po které vyhlásí poruchu – 0
 • Potvrzení spojení – Vypnuto
 • Pasivní mód – při zatrhnutí nastaven, jinak aktivní mód (dle použítí, viz. kapitola 2.1.4)

Pokud chcete, aby PLC registrovalo hlášení sabotáže ústředny i když EZS není zajištěna, v nastavení ústředny musí být zatrhnuta vlastnost “Akustická signalizace sabotáže”.

Důležité informace z ústředny Jablotron 100, potřebné pro nastavení v Mervis IDE

Zmapování ústředny:

 • Popis a pozice konkrétních periferií, oblast sekcí, či popis funkce jednotlivých PG

Pro zápis do EZS:

 • Prefix a heslo uživatele
 • Výběr sekcí a PG, které může uživatel ústředny ovládat

Tato kapitola je rozdělena do tří částí. První část je věnována přidání reference na knihovnu Lib.Jablotron, což je důležité pro funkčnost připravených zařízení ústředen v Mervis IDE. Další část je popis nastavení komunikačního kanálu a zařízení ústředny, zde se nastavují konkrétní informace o EZS. V poslední, třetí, části je probírána úprava zařízení přidaného v předchozí části. Tato úprava slouží pro optimalizaci komunikace.

Nyní vytvořte nový projekt, nebo integrujte do vašeho stávajícího projektu. Postupujte podle následujícího návodu:

3.1 Přidání reference na knihovnu Lib.Jablotron

Knihovna Lib.Jablotron usnadňuje práci pomocí předpřipravených funkčních bloků a transformací. Transformace SectionTransform jsou použity přímo v předpřipravených zařízení Ústředen, takže před jejich vložením do projektu je nutné nejdříve přidat referenci na tuto knihovnu.

K projektu ji připojíte tím, že pravým tlačítkem myši kliknete na Reference a zvolíte Přidat referenci.

Následně kliknete na záložku Standartní knihovny, vyberete požadovanou knihovnu a kliknete na OK.

3.2 Nastavení komunikačního kanálu v Mervis IDE a přidání konkrétní ústředny

Vytvořte nový kanál. Pravým tlačítkem myši klikněte na PLC a vyberte možnost Přidat kanál.

Klikněte na právě přidaný kanál a v pravém sloupci nastavte vlastnosti kanálu.

Vlastnosti kanálu
Název – popisný název kanálu, například JA-121T nebo Jablotron 100
Povolit – kanál musí být povolen (True), aby komunikoval
Protokol – zvolte “Jablotron 100”
Linkový protokol – zvolte “Serial”

Parametry protokolu Jablotron 100
Prefix kódu – vyplňte pouze při zapisování do Ústředny – pořadí uživatele získané v nastavení ústředny (např. servisní technik - 0)
Kód – pouze pro zápis – přístupový kód uživatele
Pasivní mód – pokud chcete do ústředny zapisovat zvolte TRUE, jinak FALSE (musí souhlasit i s nastavením v EZS) viz. kapitola 2.1.4

Parametry sériové linky
Číslo portu – RS-485 port PLC, na který je připojen modul JA-121T
Přenosová rychlost – zvolte 9600 – komunikační rychlost v bit/s
Počet datových bitů – zvolte 8
Parita – zvolte “žádný
Počet stop bitů – zvolte “jeden

Když máte vše v kanálu nastaveno, klikněte na kanál pravým tlačítkem myši, rozbalí se vám nabídka a zde vyberte Přidat zařízení z knihovny.

Pro každou ústřednu je již předdefinováno zařízení s maximálním počtem sekcí, periferií i PG, včetně datových bodů pro zápis, či vstupně-výstupních vazeb na datové body. Otevře se okno, ve kterém si dvojklikem vyberete požadovaný typ ústředny. Potvrďte kliknutím na OK.

V tuto chvíli již máte zařízení připraveno ke komunikaci a můžete projekt nahrát do PLC.

Právě přidané předdefinované zařízení ústředen obsahuje maximální konfiguraci ústředen. Pro správnou funkčnost je ale nutné zařízení optimalizovat, tj. pročistit od nepoužitých datových bodů sekcí, periferií a PG.

3.3 Optimalizace zařízení ústředny v Mervis IDE

Pokud jste zvolili komunikaci s ústřednou v aktivním režimu, můžete tuto kapitolu vynechat a pokračovat kapitolou 4.

Čtení hodnot z EZS probíhá po skupinách. Každá skupina má nastaven vlastní interval čtení dat. Implicitně je v zařízení z knihovny nastaveno pro sekce 2s, pro periferie 5 s a pro PG 5 ms. Toto nastavení je zvoleno pro stabilní komunikaci a pro co nejmenší zpoždění při čtení dat.

Optimalizace bude popsána na praktické instalaci.

1 Příklad zadání:

Je třeba pomocí PLC vyčítat z Ústředny JA-103 stavy Sekce 1 a Sekce 2. Dále také sledovat 5 senzorů, které jsou namapovány na prvních 5 PG ústředny. Stav PG je z ústředny vyčten v čase 1 až 1,5 s. Modul JA-121T v EZS musí být nastaven v pasivním režimu. Čtení z EZS je závislé na vytížení komunikace po sběrnici.

2 Samotná úprava:

Klikněte pravým tlačítkem myši na zařízení v komunikačním kanálu JA-121T a zvolte Vytvořit specifické. Tím povolíte úpravy zařízení.

Máte-li projekt v Mervis IDE přepnut do Plného módu, je v před dalším krokem nutné nastavit Autogen pro celé zařízení JA-103.generic.

Nyní dvojklikem otevřete zařízení ústředny JA-103.generic v Mervis IDE. Zde vidíte komunikační skupiny a datové body jednotlivých periferií, PG, či sekcí s jejich příznaky.

Pro zjednodušení orientace jsou Skupiny a jejich Stavy vybarveny fialově a zeleně, Datové body bíle.


Čtení periferií je ve výchozím nastavení definice zařízení v Mervis IDE nastaveno na 5s, což zajistí, že zprávy dorazí v nejrychlejším možném intervalu. Je to proto, jelikož modul JA-121T aktualizuje čtené stavy periferií jednou za 10 s. Pokud je požadována rychlejší reakce, je nutno použít PG. Do PG lze propisovat stavy periferií i dalších stavů systému. Z toho důvodu, chcete-li číst například stavy senzorů, musíte v ústředně nastavit kopírování stavu požadovaných periferií (senzorů) na některé z PG ústředny. Rychlost čtení PG závisí na počtu čtených PG, počtu sekcí, aj. Dále komunikaci mírně zpomalí i čtení periferií, kde nezáleží na počtu, ale pouze na tom, zda je čteme, či nikoli.


Označte všechny sekce a příznaky, které nebudete používat. Jedná se o datové body skupiny section_flags_and_states_rd začínající section_flag_ a section_state_. Pro účely tohoto návodu s EZS JA-103 zvolte sekce 3-8 i s jejich příznaky a stiskněte DELETE. Tím vymažete přebytečné sekce, které nebudete používat.

Stejný postup použijte i pro čtení stavu PG, tj. datové body skupiny pg_rd začínající pg_. Řekněme, že chceme sledovat stav 5 senzorů mapovaných na PG 1 až 5, a proto vymažeme PG 6 až 32, které nebudeme potřebovat.

V tomto návodu nebudeme potřebovat vyčítat stav periferií, jelikož se předpokládá, že všechny potřebné periferie technik Jablotronu namapoval na PG 1 až 5. Označte proto všechny periferie i se skupinou a stiskněte DELETE. Pokud však potřebujete vyčítat stav periferií, ponechte pouze datové body které použijete, ostatní odstraňte. Jedná se o datové body skupiny peripherals začínající peripheral_.

Stejný postup opět použijte i na datové body pro zápis do ústředny. Zde je však pro každý datový bod pro zápis do sekce nebo PG vyhrazena vlastní skupina a je tedy potřeba smazat jak skupinu tak i její datový bod včetně stavu sekce. Zde se jedná o skupiny section_state_xy_woch a jejich datové body section_state_xy_w respektive skupiny pg_xyz_woch a datové body pg_xyz_w.

Tyto datové body ale v zásadě mazat nemusíte, rychlost komunikace neovlivňují, jedná se jen o přehlednost.

Přesuňte se úplně dolů, kde naleznete tzv. vazby. Vazba (žluté pozadí) je spojovacím bodem, který je navázán na datový bod pro zápis i pro čtení. Díky tomu lze oba tyto datové body spojit a současně číst i zapisovat pomocí jedné proměnné. Vazby jsou použity pro PG a stavy sekcí a jedná se o vazby s názvem pg_xyz a section_state_xy.I tyto vazby můžete pro přehlednost odstranit.

Výsledek by měl vypadat následovně:

V tuto chvíli máte zařízení nastaveno. V případě rozsáhlejší instalace doporučujeme upravit i interval pro čtení a zápis. Pokud dochází k chybám na sběrnici, což zjistíte v prohlížeči proměnných ve sloupci chyba komunikace, je třeba tyto intervaly prodloužit a optimalizovat tak komunikaci, jelikož modul v ústředně nestíhá zpracovat požadavky z PLC. To provedete tím, že označíte skupinu ve které chcete změnit interval čtení - v pravém sloupci se vám poté zobrazí nastavení skupiny. Zde vyhledejte a nastavte Interval čtení/zápis. Následně je nutné znovu nahrát sestavu. Pokud ani toto navýšení intervalů nepomáhá, jedná se nejspíš o chybu zapojení, nebo použité kabeláže mezi PLC a ústřednou.

Doporučené rozmezí:

 • Section_flags_and_states_rd ….. 1 až 5 s
 • pg_rd …………………………………………… 0 až 500 ms
 • peripheral ……………………………………. 5 až 30 s

U skupin pro zapisování není v tomto případě interval důležitý, jelikož jsou nastaveny k zápisu při změně.

Více informaci o zařízení Jablotron v Mervis IDE a popis všech datových bodů, či skupin naleznete v nápovědě Mervis IDE. Pro otevření nápovědy stiskněte klávesu F1.

Zde vidíte příklad použití zabezpečovacího systému Jablotron100 v Mervis IDE. Pomocí tohoto řešení lze, při narušení objektu, či jiném poplachu, blikat se všemi světly v domě, spustit speciální program pro minimalizaci škod při narušení objektu, nebo spustit dodatečné hlášení, akustickou, či optickou signalizací. Dále na základě informace o opuštění (zastřežení) objektu, lze pozastavit, či omezit automatické úlohy pro komfort v obydlí (vytápění, oběhové čerpadlo, aj) a optimalizovat tak náklady. Dále je možné například odpojit části domu od elektrické sítě, aby se zamezilo poškození majetku, typicky rychlovarná konvice v kuchyni. V neposlední řadě lze při opuštění objektu vše automaticky zamknout. Pokud v objektu nastane požár, je také signalizován do PLC, čímž lze odpojit celý dům, nebo jen jeho část, od el. sítě. Tím automaticky chráníte další majetek před poškozením. Při pohybu nezajištěným objektem lze například optimalizovat běh cirkulačního čerpadla TUV, nebo upravovat vytápění objektu podle aktuální situace.

4.1 Transformace datového bodu – SectionTransform

Jedná se o transformaci datového bodu stavu sekce z typu USINT na výčtový typ SectionState (v podobě STRING). Transformace je aplikována na všechny vazby datových bodů Section_state. Bez této transformace nelze použít funkční blok SectionFlagsHolder. Konverze je popsána v následující tabulce:

4.2 Funkční bloky

Knihovna Lib.Jablotron obsahuje dva funkční bloky sloužící pro rozdělení příznaků sekcí. Vstupem obou funkčních bloků je proměnná Section_flags, slouží pro indikaci příznaku sekce (hlášení sirén, poplach, příchodové a odchodové zpoždění). Tyto příznaky určují druh poplachu (požár, narušení, tíseň, sabotáž). To Vám dává možnost, aby PLC reagovalo na různý poplach rozdílným způsobem tak, jako je popsáno v úvodu kapitoly 4.

Pokud potřebujete indikovat i sabotáž a chcete přidržet poplach EZS v PLC do změny stavu sekce, je zde ještě upravená varianta funkčního bloku s názvem SectionFlagsHolder.

Výstup je u těchto bloků vždy typu bool (True/False).

4.2.1 SectionFlags

Je blok, který reprezentuje vstupní hodnotu USINT příznaku sekce na jednotlivých výstupech BOOL, a to i v kombinacích. Tabulka s popisem všech sledovaných bitů vstupu Flags:

4.2.2 SectionFlagsHolder

Varianta SectionFlags s rozšířenou funkcionalitou. Byl přidán výstup SabotageAlarm spolu s funkcí, která automaticky rozpozná sabotáž a nastaví tento výstup na TRUE. Zásadní změnou je, jak napovídá název, funkce přidržení. Ta přidrží alarm až do změny stavu sekce State díky čemuž je nutné přivést na vstup i stav sledované sekce. Druhým rozšířením je volitelný vstup Clear, který umožňuje manuální reset přidržených výstupů poplachů do FALSE. Tento vstup je skrytý a nemusí být použit.

4.3 Výčtový typ – SectionState

4.3.1 ST - strukturovaný text

Proměnná výčtového typu SectionState je definována v knihovně Lib.Jablotron. Příklad použití v ST:

Deklarace: Nejprve si vytvoříme proměnnou typu SectionState, nazveme ji State

State : SectionState;

Použití: pro zápis do proměnné musíte použít formát SectionState#STAV

State := SectionState#STAV;

4.3.2 FUPLA

Pro zjištění konkrétního stavu z výčtového typu SectionState nejlépe poslouží funkční blok EQ, kterému přivedete na vstup IN1 stav sledované sekce (Section_state), vstup IN2 skryjete a jako výchozí hodnotu mu nastavíte: lib.jablotron.v1_0.sectionstate#STAV.

Hodnotu STAV, zmíněnou vždy za znakem #, nahraďte konkrétním stavem SectionState z tabulky v kapitole 4.1.