Příjem/odesílání SMS zpráv

Některé modely našich PLC jsou vybaveny GSM modulem, kterým lze přijímat a odesílat SMS zprávy. Následující návod se věnuje konfiguraci modemu a příjmu/odesílání SMS pomocí funkčních bloků v Mervis IDE.

Neuron S103-G

Nejprve je třeba nastavit komunikaci s modemem, k tomu slouží Alarmový kanál. Dvojitě klikněte na PLC v levém panelu. Vyberte záložku Definice hlášení, klikněte pravým tlačítkem myši na prázdný seznam kanálů a v kontextovém menu vyberte možnost Přidat alarmový kanál:


Objeví se nový alarmový kanál. Ve výchozím stavu je nastaven pro odesílání e-mailových zpráv. Klikněte na Typ (nyní předvyplněn “Smtp”) a změňte jej na Gsm:


Nyní se přesuňte do vlastností kanálu a změňte Číslo portu na COM1 (TTL):


Pokud je SIM karta chráněna PIN kódem, zadejte jej do příslušné kolonky. Pokud ne, ponechte ji prázdnou:


Většina modemů, včetně těch použitých v Unipi jednotkách, vyžaduje inicializační příkazy. Klikněte na ikonu vedle Nastavení AT příkazů. Objeví se následující dialogové okno:


V rozbalovacím menu následně vyberte správný modem. Pro jednotky Unipi Neuron se jedná o Unipi Neuron GSM - G510:


Nezapomeňte tento výběr uložit kliknutím na Použít a uzavřením dialogového okna:


Kanál je nastaven. Změny je nyní nutné uložit kliknutím na OK v červené liště:

Pro odesílání SMS zpráv vyhledejte funkční blok “SendSMS Triggered” a umístěte jej do prostoru programu:


Tento funkční blok vyžaduje 4 vstupní proměnné. Pro pohodlnější ladění vytvoříme pomocné proměnné. Jako první vytvoříme vstup channel. Vytvořte proměnnou typu string a jako její počáteční hodnotu zadejte jméno vytvořeného alarmového kanálu. Ve výchozím stavu je nazván jako alrchannel:


Stejný proces zopakujeme i u zbytku proměnných:

 • recipient: proměnná typu string, obsahuje telefonní číslo v mezinárodním formátu (tj. např. 00420777666555)
 • message: proměnná typu string, obsahuje text samotné SMS zprávy
 • trigger: proměnná typu bool, která zprávu odešle při detekci náběžné hrany.

Výsledek by měl vypadat přibližně takto:


Nyní sestavu nahrajte a spusťte ladění. Při každé změně hodnoty proměnné trigger z False na True se na zadané číslo odešle SMS zpráva.

Pokud je odeslání SMS úspěšné, výstup Result bude mít hodnotu 0. Pokud ne, zobrazí se chybový kód; v takovém případě určete příčinu problému prostudováním nápovědy k danému funkčnímu bloku (klávesa F1).

Funkční blok receiveSMS v základu není určen pro použití ve FBD, jelikož by se na zprávy dotazoval v každém cyklu programu. S patřičnou úpravou jej však ve FBD použít lze.

Tento funkční blok nemá žádné vstupní proměnné, ale obsahuje 5 výstupů:

 • channel: proměnná typu string, obsahuje označení alarmového kanálu na kterém byla SMS přijata (pro případ více modemů)
 • sender: proměnná typu string, obsahuje telefonní číslo v mezinárodním formátu (tj. např. +420777666555)
 • message: proměnná typu string, obsahuje text samotné SMS zprávy
 • receivetime: proměnná typu DT, obsahuje čas, kdy byla zpráva přijata

Posledním výstupem je výstup bez označení, který je typu integer a obsahuje číselný status s výsledkem operace. Více je popsno níže v textu (pro výstup result).


Jelikož je blok určen pouze pro použití v ST, je nutné pro jeho použití vytvořit vlastní funkční blok psaný v ST. To je možné pouze v Plném módu sestavy. Postup pro přepnutí do plného módu naleznete zde v úvodním článku.

Pro příjem SMS vytvořte funkční blok kliknutím pravým tlačítkem myši na projekt (např. ve spustitelných projektech).


Zobrazí se dialogové okno, zde vyberte/vložte:

 • Název: ReceiveSMS_fbd
 • Typ: FunctionBlock
 • Jazyk: st
 • Jmenný prostor: v0_0

a potvďte kliknutím na OK.


Otevře se Vám okno se základní kostrou funkčního bloku. Veškerý obsah bloku smažte a nahraďtě následujícím kódem:

ReceiveSMS_fbd.st
NAMESPACE v0_0 
FUNCTION_BLOCK ReceiveSMS_fbd

	VAR
		trigger : R_TRIG;
		readPulse : bool := 0;
	END_VAR
	VAR_INPUT
		readSMS : bool := 0;
	END_VAR
	VAR_OUTPUT
		result : int := 31;
		
		sms_channel : string := "";
		sender : string := "";
		message : string := "";
		receive_time : dt := dt#0001-01-01-00:00:00;
	END_VAR

	trigger(CLK:=readSMS,Q=>readPulse);
	
	IF readPulse THEN
		result := MESSAGING.RECEIVESMS(
			CHANNEL => sms_channel,
			SENDER => sender,
			MESSAGE => message,
			RECEIVETIME => receive_time
		);
	END_IF;

END_FUNCTION_BLOCK
END_NAMESPACE

Výsledek by měl vypadat následovně:


Okno funkčního bloku nyní můžete zavřít, následně sestavu uložte a kompilujte.

Poté otevřete main.program.fbd a klikněte pravým talčítkém myši do prázdného prostoru a z kontextové nabídky zvolte: Přidat blok knihovny → Přidat blok knihovny.


Otevře se dialogové okno pro vyhledávání funkcí a funkčních bloků. Do pole Název zadejte název bloku: ReceiveSMS_fbd, označte jej a klikněte na OK.


Tím se blok vloží do prostoru programu:


Nyní je třeba vytvořit několik testovacích proměnných. Nejprve vytvořte vstupní proměnnou trigger typu bool a jako její počáteční hodnotu zadejte False. Proměnnou propojte se vstupem readSMS bloku:


Dále vytvořte výstupní proměnné channel, sender a message, všechny jsou typu string. Jako poslední vytvořte proměnnou receivetime typu DT. Jelikož jsou všechny proměnné výstupní, není nutné nastavovat jejich počáteční hodnoty. Na závěr je propojte s blokem.

Výsledek by měl vypadat přibližně takto:


Nahrajte sestavu a spusťte ladění. Při každé změně hodnoty proměnné trigger z False na True se přečte jedna zpráva z paměti SIM karty.

Výstup result bude mít hodnotu 0, pokud přečtění zprávy proběhlo v pořádku a hodnotu 31, pokud není k dispozici žádná zpráva. Ostatní hodnoty indikují chybu, více se dozvíte v nápovědě (klávesa F1) k funkčnímu bloku receivesms.