Indikace LED

V následujícím článku naleznete popis indikačních LED, všech jednotlivých stavů jednotek a simulátory spuštění.

Patron

Název Funkce Význam Barva
PWR Svítí Indikace napájecího napětí Červená
RUN Bliká Indikace stavu mikroprocesoru I/O Zelená
Digital inputs (DI) Svítí Indikace log.1 na vstupu Zelená
Digital outputs (DO) Svítí Indikace sepnutí výstupu Zelená
Realy outputs (RO) Svítí Indikace sepnutí relé Zelená
TX (RS485/RS232) Svítí Indikace vysílání na sériové lince Zelená
RX (RS485/RS232) Svítí Indikace přijímání na sériové lince Zelená
User LEDs Volitelná Volně programovatelné uživatelské LED Zelená

Následující kapitoly obsahují popis všech stavů LED pro jednotku Unipi Patron:

  • Normálním spuštění
  • Spuštení v servisním módu
  • Nahrávání/zálohování OS
  • Běžných funkcích - komunikace po sériových linkách, DirectSwitch, MasterWatchDog
  • Aktualizaci FW na deskách I/O

Vedle popisu stavu je vždy obrázek s vyobrazením stavů indikačních LED.

Některé stavy mohou mít i několik významů a mohou tak znamenat např. chybu výpočetního modulu, nebo nevhodně zvolenou metodu komunikace. Vše naleznete v popisu jednotlivých stavů.

Nesvítí žádná dioda

Stav: Vypnuto

Není připojeno napájení jednotky. Pokud se na jednotce ani po připojení napájení PWR LED nerozsvítí, vyzkoušejte jiný napájecí zdroj. Pokud se stav nezmění ani po výměně zdroje, je pravděpodobné, že došlo k poškození jednotky. V tomto případě kontaktujte technickou podporu.

Svítí PWR

Stav: Zapnuto

Jednotka je připojena k napájení. Pokud jednotka setrvá v tomto stavu déle než minutu beze změny je možné, že je poškozen. V tomto případě kontaktujte technickou podporu.

Svítí PWR a RUN pomalu bliká

Stav: Nekomunikuje s I/O

RUN LED:
ON: 2000ms / OFF: 2000ms

V případě, že není vyžadována komunikace s I/O a lze zobrazit webovou stránku jednotky, či zařízení odpovídá na test odezvy (ping), jedná se o běžný provozní stav.

Standardně je tento stav indikován, když program v jednotce nekomunikuje s deskou I/O. Stav, u jednotek velikosti M a L, je indikován pro každou sekci zvlášť pomocí RUN LED s odpovídajícím označením (RUN1, RUN2, RUN3).

Jelikož výchozí program v jednotce nekomunikuje s I/O, jedná se také o výchozí stav při spuštění zařízení po zakoupení.


V případě, že jednotka není viditelná v místní síti a je indikován tento stav, může se jednat o chybu výpočetního modulu. Vyzkoušejte přehrát OS, pokud se to nepodaří, kontaktujte technickou podporu.

Svítí PWR, RUN svítí a krátce pohasíná

Stav: Komunikuje s I/O

RUN LED:
ON: 2000ms / OFF: 50ms

Hlavní výpočetní modul (Zulu) komunikuje s deskou vstupů a výstupů (I/O) dané sekce. Komunikace může probíhat přes Modbus TCP server, SysFS metodou zápisem do souboru, nebo pomocí API EVOK.

Standardně je tento stav indikován, když program v jednotce běží a komunikuje s I/O sekce.

Svítí PWR, RUN svítí a krátce pohasíná, TX a RX blikají

Stav: Provoz na RS485

TX/RX LED:
náhodně blikají

Program v jednotce komunikuje po sériové lince RS485-1.

Svítí PWR, RUN nesvítí a ostatní blikají

Stav: Serisní mód

Rychlost blikání:
ON: 600ms / OFF: 600ms

Jednotka je spuštěna v servisním módu.

Svítí PWR, RUN nesvítí a ostatní rychle blikají

Stav: Nahrávání/zálohování

Rychlost blikání:
ON: 80ms / OFF: 80ms

Indikace nahrávání, popř. zálohování OS.

DirectSwitch funkce

Funkce DirectSwitch je implementována přímo v mikroprocesoru sekce I/O a je proto nezávislá na řídícím SW, tedy i na komunikaci se vstupy a výstupy. Více o této funkci se dočtete v článku věnovaném popisu vstupů a výstupů. Funkci lze nakonfigurovat do jednoho ze tří režimů, jejich krátký popis a názornou indikaci LED naleznete níže:

DirectSwitch Copy

Stav vstupu je zapsán na výstup.

DirectSwitch Inverse-copy

Negovaný stav vstupu je zapsán na výstup.

DirectSwitch Toggle

Pokud je na vstupu detekována náběžná hrana, stav výstupu je negován.

Master Watchdog

Pokud je funkce na mikroprocesoru dané sekce povolena, procesor nepřetržitě monitoruje komunikaci z výpočetního modulu. Pokud během nastaveného času nejsou detekovány žádné příkazy, procesor sekce se automaticky restartuje a nastaví uloženou výchozí konfiguraci. Více o této funkci se dočtete v článku věnovaném popisu vstupů a výstupů.

Aktualizace firmwaru desky I/O

Při přehrávání FW desky I/O svítí, všechny LED v horní i dolní řadě, kromě každé čtvrté. Do tohoto pravidla se zahrnují i LED, které nejsou osazeny.

Dokončení aktualizace je indikováno rozsvícením každé druhé LED a následný restart sekce I/O je indikován rozsvícením všech LED, včetně RUN.

Jednotku Unipi Patron lze v základu spustit ve dvou módech. V běžném a v servisním módu. Každý tento mód je indikován specifickým blikáním LED diod. Níže poskytujeme simulátor spuštění jednotky, kde lze vidět celý průběh od připojení napájení až po spuštění. Na simulaci je patrný také stav tlačítka SERVICE pro jiný než běžný mód. Simulaci lze spustit tlačítkem “​Připojit napájení​” pod obrázkem jednotky.

V běžném módu

Při běžném spuštění sledujte diodu RUN. Po připojení napájení nejprve startuje zavaděč OSuboot”, tento stav je signalizován prvním delším rozsvícením diody. Po chvíli začne startovat OS.

V běžném módu se také můžete setkat s následujícími stavy LED:

Popis chování Význam Nesvítí Svítí
Svítí všechny po dobu 300 ms Start procesoru sekce (připojení napájení) - 300ms
Svítí každá druhá (sudé) SW reset procesoru sekce - 1000ms
Svítí všechny kromě každé čtvrté Je přehráván Firmware. Nevypínejte jednotku! - >1000ms

Spuštění bez komunikace s I/O:
Jednotka je připravena, pokud dioda RUN trvale pomalu bliká.

Popis chování Význam Nesvítí Svítí
Svítí PWR, RUN svítí a krátce pohasíná Vypršení časového limitu funkce Master WatchDog (nekomunikuje se s deskou I/O) 2000ms 2000ms

Připojit napájení


Spuštění s programem včetně komunikace s I/O:
Jednotka je připravena, pokud dioda RUN trvale svítí a opakovaně na krátkou dobu pohasíná.

Popis chování Význam Nesvítí Svítí
Svítí PWR, RUN svítí a krátce pohasíná OS běží a komunikuje s deskou I/O 50ms 2000ms

Připojit napájení

V servisním módu

Hledáte-li návod pro vstup a práci v servisním módu, pokračujte na tento článek.

Tlačítko SERVICE je sepnuto a drženo před připojením napájení, poté sledujte diodu RUN. Po připojení napájení nejprve startuje zavaděč OSuboot”, tento stav je signalizován prvním delším rozsvícením diody. Přibližně 5 vteřin po připojení napájení je možné tlačítko SERVICE pustit. Po chvíli začne startovat OS.

Následně se spustí servisní mód signalizovaný pomalým blikáním všech diod, kromě PWR a RUN.

Popis chování Význam Nesvítí Svítí
Svítí PWR, RUN nesvítí a ostatní pomalu blikají Jednotka je v servisním módu 600ms 600ms

Připojit napájení

Speciální funkce servisního módu - nahrání OS z USB

Hledáte-li návod pro nahrání OS z USB, pokračujte na tento článek.

USB disk je připojen, tlačítko SERVICE je sepnuto a drženo před připojením napájení. Následné stavy LED a tlačítka jsou shodné se servisním módem až do spuštění OS.

Poté se spustí nahrávání OS signalizované velmi rychlým blikáním všech diod, kromě PWR a RUN. Po dokončení se jednotka restartuje.

Popis chování Význam Nesvítí Svítí
Svítí PWR, RUN nesvítí a ostatní rychle blikají Nahrávání OS 80ms 80ms

Připojit napájení